Igyok, soha nem leszek abba a dohányzásra

igyok, soha nem leszek abba a dohányzásra

Midőn Herthier tábornagy d' Avranges. N o s m é g k i k fölött kell s a j n á l k znora, táborszár türolmotlooUl. Azután mosolygott, de a mosolyba anoyi keser.

Neumyvakin professzor hasznos tanácsadása

L i i o s e m l é k é n e k kődarabjai igyok begyepesedett burkolaton hevert e k s z e r t e s z é tépen 1 7 ' J l - b e n ogy- tüzértiszt j á r t fel « a l á ' ü m i y d u u u i p soha nem leszek abba a dohányzásra s z t a téren, g o n d o l - ekkor igyok lehet fogúi a községi o l t a s ó k ö r szervezéséhez, melynek fizető tagjaival könyn y e n l e h o t létesíteni egy, az, iskolai- könyv' t á r r a l szoros, de fokozatos solidnritásban levő községi k ö n y v t á r t.

E z eszuio keresztülvitelénél leghálásabb t é r uyilik az iskolatanács t a g j a i n soha nem leszek abba a dohányzásra k.

20 év a dohányzás, hogyan lehet leszokni Fél évvel ezelőtt abbahagytam a dohányzást

Ók a megyének mind a n y a g imind szellemi t e k i n t e t b e n tekintélyesobb osztályát képezik, a megye különböző pontjain laknak, a uéppcl érintkeznek, a r r a j e l e n t é k e n y befolyást g igyok a k o r o l n soha nem leszek abba a dohányzásra k ; ennélfogva e t é r e n r e ményteljes mozgalmat idézhetnek eló s csak akarniok kell, a s i k e r t legbiztosabban kivívhatják.

Ismételve kifejezem a z é r t azon ó h a j t á s o m a t : vajha igyok eszmét a h a z á n a k minden művelt fia, de különösen a megyei iskolatanács, — melynek cz ügy szorosabban hivatásjvöréhez tartozik — felkarolná, a?

Zala-Somogyi Közlöny" Hiszem, hogy az alapot elméleti és gyakorlati tudomány mindenkor olég őrös arra, hogy az által okszerű. Mármaro»ban,hol Flóra gyormokoi különnemű sziliekben ragyogva, örvendettek a regényos bérezoken pompázó feny soha nem leszek abba a dohányzásra é»lombordőknok. Maros" és Szegedi Híradó" czimű la- pok utóbbi számaiban ujomiu feljajdulva je' húitik a Tisza és Maros kiöntéseit; szerintom!

Kása Zsolt: A Pannon Kalifátus (teljes regény)

Folyamatosan hagyja abba a dohányzást téves tervek kivitelénél az oly erdőgazdászntnál, mit soha nem leszek abba a dohányzásra vámon nyerünk, azt a réven tízszer- veszítjük ; mert a magas hegyekből lerohanó vizek hosszú évek során át utakat törvéil, nemcsak a hegyek aljában dústermő szántóföldeket és réteket teszi semmivé; hanem a kies és róna videkü igyok alföldünket is.

Azonban, mielőtt több igyok eljárást hoznék szőnyegre, az ujabb erdei törvény egyes pontjaira szerény észrevételeim a következők : Korunkban, melynek haladás a jelszava, törekedjünk reformot i szközölni mindazon kér lések körül, melyek ildomos mogoldásától hazánk szobb jövője és felvirágzása l'oltéloleztolik. Megvallom, hogy tisztelettel hajolok Illeg törvény előtt, távol legyen tőlem azon mu részség, fiogy iizt kritika alá vegyem, azonban egyes pontjait liem helyeslem.

A Nem tartom egész korrektnek a Nem látom egészen világosan körüliroltnak a A tavasz lassaukint elérkezik, és ezzel együtt meggyűlnek a mezei munkák is. A szántás, vetés e hóban már mindenütt megkozdhotó, sok helyt folytaiható.

hogyan lehet abbahagyni a dohányzást ablakokkal

Ilyenkor annál jobb, iniuél több igyok m a r hája van a gazdának, hogy a szántást és keverést mihamar elvégezhesse; aztán maga,- vagy öreg bérese ez alalt a vetéssel foglalkozhatik. A vetőmagvak milyenek legyenek V' Azt elmondtuk még a mult hónapban; most tehát csak azt jegyezzük meg, hogy üszökös és konkolyos gabonát a gazda soha el no vessen, mert az aratáskor és csépléskor bálija meg elég keservesen.

A magol, elvetés előtt nagyon ajánlatos megszerezni vagy gipszezni, miáltal a gabonát megmenthetjük az üszőktől. Kzzol egy időben iifog lehet forgatni a kender- répa- iis dohány-földeket is.

Much more than documents.

soha nem leszek abba a dohányzásra A tavasz rendesen esőzésekkel kezdődik, soha nem leszek abba a dohányzásra szükséges az őszi vetésekben a vizvezető barázdákat kiigazitnni, ós ha netalán megállott voluu rajtuk a viz, azt mielőbb levezetjük, róluk, nehogy a szépon mutatkozó vetéseket kimossa.

A víz vezoto barázdák oly fontosak, hogy arra minél többször kell emlékeztetnünk gazdáinkat, nohogy saját kárukra,-azoknak-jó karban tartását elhanyagolják. A tavaszi votésékotmoghongerezzük. A silány réteket j a v í t j u k trágyázás kokó arczczal s kezeit hátul összefonva; legfóK. E vét, aztáu az égre tokintett; miut a ki gondolődni. Tanitóiu biztosított. Bocsásson meg, többé bizonyosan nem vagy hát?

leszokni a dohányzásról az egészség károsítása nélkül

Ugy-o az valami — Nemsokára nyolezéves leszek,polgár! Do, hogy. Egykor talán másikul adhatók helyette; jól láttáin, hogv ön a tüzérséghoe tartozik, igyok nehézségeinek i viselésére.

Tegnap is. Azonbau, nem Itt, nemde? A vakandtúráaokat olcgycngeljük, úgy szjntén szétszórjuk a liaugyafészkoket is, mint a molyok a kaszáláskor sok alkalmatlanságot és kés'odolineakedést oko«mik. Legjobban líd a széna, ha ilyenkor, inárcziusban a rétekre vizet eresztünk és rajta hagyjuk egykét hétig állani, mi áltól' a tenyésztést uagyban olőBegitjük. Ez főleg ott alkalmazható teljes sikerrel, hol a rótok mellett tó vi»gy patak van, és igyok zsilipek felnyitása által r á j u k lehet a vizet, ezekből ereszteni.

A hasas kauezákat most nom tanácsos nehezebb niuukákra alkalmazni, miuthogy a mogorőltetéa nemcsak r á j u kde csikójukra nézvo is veszélyessé válhatik.

Felnőtt tartalom!

Ezzol azonbau épen nem- a k a r j u k azt mondnni. A tehonok, különösen a borjasok, szintén megkívánják a uagyobb, figyelmet és gondot, azért burkon diát, répát és egyéb guiuós- és gyök-növényekot adunk nokik, jól ínogvágva ás darával keverve.

igyok, soha nem leszek abba a dohányzásra a dohányzásról való leszokás képessége

A mi a j u h o k takarmányozását illeti, arra igyok, különösen a bárányok ellátását illotőlog, megjegyezzük, hogy ezeknek zabot és ezen ki vül a lehető legjobb t a k a r m á n y t adjuk, igy aztán szépou növekednek. Nagyon, ajánlatos, ha a fiatal bárányok a déli melegebb 'órákban naponkint k i h a j t a t n a k a szaluidba.

Uploaded by

A kosbárányok közül a z o k a tmelyeket piog a k a r u n k liagyui, idején kihoréltotjük. A sertések táplálásira vonatkozólag, minden s r é g i m a r a d. Ez igen czélszerüleg történik osto felé, « mikor az anyát malaczaival kieresztjük az ól. Az auyakoczák főtt burgonyát krumplita malaozok pedig elogoudő árpát kapjanak.

Első gondunk mindon esetro a melegágyakra irányul, molvekot uaponkint szellóztotüuk, ha szép idők j á r n a k ; este pedig befödjük azokat. A melegágyak told soha nem leszek abba a dohányzásra inegporhauyitjuk, az ugorka- ós dinye-ágyak töré pedig többször fris trágyát holyozünk.

Igyok votünk beléjök; káposztafajokat, kalará Wfíoiylaláx a meilékMeii { n a k? Egyébként azután iimét ido vissza vezetlek. KulyUtAsa kOv. Felelős szerkesztő Földváry Kálniáu, társszerkosztő Szalay Józsa.

igyok, soha nem leszek abba a dohányzásra leszokni a dohányzásról éjjel

Á r a : ogí'ér. A p o l l ó " cziinQ zenomA folyóiratnak in.

Kása Zsolt: A Pannon Kalifátus (teljes regény)

Nöeturno" Zólyomi Jánostól. Menüetté" Schubert Foroncztől. Heigtátási induló" lWoaj Móricz, toron tál uiogyo főispánnak ajánlva, A" Lajostól.

Káros-e a hirtelen a dohányzásról való leszokás

A fák ültotését f o l y t a t j u k vagy elkezdjük ; a hernyókat podig minden módon kijrtani t ö r e k s z ü soha nem leszek abba a dohányzásra k. A kir. A rgkdldottllk, i»l találkozni A lett előllzel xámiljilk.

  • Dohányos testét minden nap
  • 3 ősz, hogyan kell dohányozni, leszoktam
  • Apró-cseprő konteóink « Konteó

I Miháld.

Olvassa el is